Skip to main content

Participants

Name Class
Arny 1991
Joshua Lambert 2014
Jiaying Weng 2014
Eric 2014-2019
Bill Griffith 1979
Dick Kryscio not applicable
David Allen 1967-2017
MoonJung Cho 1995
Adam Dugan 2013-15
Xiangrong Yin 2014
Sergey 2002-2005
Kjell 1999
TC Christopher 1975, 1980
Matt 1995-2000
Bing Zhang 1991, 1994
Chris 2000-2006
Neil Schwertman 1974
Neil Schwertman 1974
Bob Brown 1972-1977
Tony 1984
Rob Bandy 1994
Lisa 1993, 1997
Bill 1999-2010
"Buzz" Buster 1969
David Jordan 1974 [MS], 1980 [PhD]
Jeff 2008
Mark Lancaster 1997-2007
Bob Oster 1986
Munish Mehra 1984-1996
Janat Sharipova 2007
Mike Sagandykov 1999
Svetla 2008
Aric 2003 - 2005
Ye Li 2014
Chenlu 2014
Dan Watson 1971-1977
Dan '73 (MS, '76 (PhD)
Wei Gao 2010
Pete 1977. 1980
Brian 1988-1994
Melissa Pittard 1992-1999
Kristen 2009-2016
Laura na
Katie Thompson NA
Jen Daddysman 2014
Corrine 2018
Derek Young NA
Patrick 1991-1995
Anushka Karkelanova n/a
Solomon N/A
Qingcong Yuan 2012-2017
Bill NA
David Fardo 2004
Alejandro 2014
Michelle L. Smith 1996 - 2003
Hong Wang 2011
Fan 2012
Xue 2015
Yixuan Zou 2014